Dads – we can help you with Child Support, Visitation Rights, Custody Rights and more.

Text or call 713-352-8120 now, before itXCHARXs too late.

Fathers for Equal Rights has been helping fathers get their rights for nearly 40 years.  You have rights XCHARX get them.  The father has just as many rights as the mother.  Know your rights.  Get your rights.  Protect your rights.  Exercise your rights. We can help!

English  |  Español
Tiếng Anh | Español


Cha cho các quyền bình đẳng
có thể được liên lạc bằng
điện thoại hoặc văn bản tại 713-588-5870
Bạn có thể ôm con mình hôm nay không? Chúng tôi có thể giúp!